Efektywność każdego działania oceniana jest na podstawie
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Weryfikacja danych budżetowych

Koncepcja budżetowania w przekroju działań oznacza, że jej istotnym elementem jest podejście do sposobu uzgadniania i weryfikacji danych budżetowych. Tak jak w fazie tworzenia budżetu, również podczas jego weryfikacji koncentrujemy się na analizie działań. Efektywność każdego działania oceniana jest na podstawie porównania kosztów wykonania działania oraz efektów jakie są uzyskiwane w jego wyniku.
W określeniu wyników istotne jest ustalenie roli jaką pełni rejestracja spółki akcyjnej w realizacji strategii firmy, czy dane działanie i jego rezultaty są istotne z perspektywy kluczowych czynników sukcesu firmy. Drugi aspekt to określenie miejsca działania w hierarchii wartości – czy dane działania generują wartość dodaną.
Analiza działań przeprowadzona w takim ujęciu pozwala na szukanie możliwości obniżki kosztów w sposób zgodny z przyjętą strategią osiągania wyznaczonych celów. Duży nacisk położony jest na szukanie rozwiązań pozwalających poprzez zmianę sposobu działania na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów.


Analiza finansowa