Racjonalna alokacja zasobów zgodnie z przyjęta strategią
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Powiązanie budżetu z zamiarami strategicznymi

Pośród wymienionych celów zmian do najważniejszych zaliczona została konieczność nadania procesowi ukierunkowania strategicznego. Wykonanie tego działania może być realizowane, poprzez ścisłe powiązanie założeń i wielkości budżetowych z zamiarami strategicznymi tzn. wizją, celami strategicznymi oraz planami sposobu ich osiągnięcia przez firmę. Aspekt strategiczny powinien być również uwzględniony w fazie zatwierdzania budżetów.
Z różnych konkurencyjnych sposobów wykorzystania zasobów, należy wybrać te które pozwolą najbardziej efektywnie realizować strategię spółki przy współpracy z biurem księgowym Katowice. Świadomy wybór oparty na kompromisie pomiędzy koniecznością realizacji różnych celów – finansowych i nie finansowych, jak również celów długookresowych oraz wymagania bieżące powinny przyświecać koncepcji budżetu.
Racjonalna alokacja zasobów zgodnie z przyjęta strategią sprzyja na koncentrowaniu się w procesie budżetowania, na wielkościach finansowych w ujęciu wykonywanych procesów, a nie wyodrębnionych jednostek wewnętrznych.


Analiza finansowa