Wynik przeprowadzonej analizy spodziewanej produktywności
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Polepszenie produktywności

Stopień polepszenia produktywności dotyczy zarówno jednostek realizujących działalność podstawową firmy oraz wszystkich jednostek wspomagających. Do każdego produktu musi zostać ustalony czynnik produkcji, dla którego produktywność będzie mierzona. Wielkość miernika produktywności ustalona na podstawie założeń budżetowych jest analizowana w porównaniu z:
- wielkością produktywności z poprzednich okresów,
- wskaźnikami produktywności osiąganymi przez konkurencję,
- zakładanymi docelowymi wartościami przyjętymi w planach strategicznych,
- podobnymi miernikami stosowanymi w innych krajach.

Wynik przeprowadzonej analizy spodziewanej produktywności powinien daje odpowiedź na pytanie, czy założona zmiana produktywności jest w danych warunkach działania firmy wystarczająca. Jeżeli jest korzystna budżet kosztów operacyjnych zostaje zatwierdzony. W innym wypadku założenia budżetowe muszą zostać zweryfikowane, a proces tworzenia budżetu powinno przeprowadzonić ponownie biuro rachunkowe Katowice przy założeniu wprowadzania dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia produktywności.


Analiza finansowa