Budżetowanie czyli sporządzanie, zatwierdzanie i kontrola budżetu głównego przedsiębiorstwa
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Model budżetowania

Przedstawiony schemat budżetowania obejmuje jedynie cztery etapy tworzenia budżetu i jest przeznaczony przede wszystkim do sporządzania rocznego budżetu głównego firmy. Model ten w znacznej części można odnieść do tematyki sporządzania budżetów operacyjnych.

Kolejny etap sporządzania modelowego budżetu przedstawiono poniżej.
W etapie pierwszym następuje określenie warunków zewnętrznych otoczenia, w którym działa spółka. W twj fazie musi nastąpić określenie strategicznych kierunków działania adekwatnych do aktualnej i oczekiwanej sytuacji rynkowej. Następuje tu również określenie poziomu rozmiarów działalności oraz oszacowanie zasobów niezbędnych do jego realizacji. Określa się stopień zaangażanowania jaki biuro rachunkowe Katowice odegra w tej fazie.

Etap drugi to szczegółowa wewnętrzna alokacja zasobów opierająca się na założeniach przyjętych w etapie pierwszym. W ramach tego etapu muszą zostać ostatecznie rozwiązane wszystkie otwarte do tej pory kwestie nie mające znaczenia strategicznego. Końcowa alokacja odbywa się poprzez dokonanie wyboru pomiędzy różnymi, konkurencyjnymi sposobami wykorzystania ograniczonych zasobów spółki.

Etap trzeci szacowanie rezultatów działań do realizacji których zostały w budżetach przydzielone zasoby. Istotną kwestią jest to aby ocena ta dotyczyła nie tylko wielkości finansowych ale również innych wielkości istotnych z punktu widzenia realizacji strategii spółki, czyli tzw. kluczowych czynników sukcesu.

Ostatni etap budżetowania to podsumowanie budżetów dotyczących różnych obszarów działalności w jednolitej formie sprawozdań finansowych tj.: rachunku zysków i strat, bilansu majątkowego oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Analiza finansowa